Návrhy a projekty záhrad

Návrhy a projekty záhrad

Chcete mať záhradu, v ktorej bude všetko čo ste si vysnívali a kde sa budete cítiť príjemne? Na úvod si skúste odpovedať na tieto otázky:

 • Stavali ste svoj rodinný dom bez projektu?
 • Ako by to dopadlo, keby ste dom stavali bez dobre vypracovaného projektu a bez dopredu ujasnených predstáv o Vašom bývaní?

Ak sa chcete vyvarovať omylom, nepríjemným prekvapeniam, zbytočným a nákladným opravám, tak ani záhradu by ste nemali zakladať bez dobre premysleného plánu a kvalitne vypracovaného projektu.

Len na základe dobre spracovaného návrhu vytvoríte zo svojej záhrady oázu príjemného oddychu, miesto pre vlastné potešenie a pre obdiv Vašich hostí.

Nepoužívajte metódu "pokus - omyl" - nevypláca sa to!

Návrh a postup pri vypracovaní projektu

Postup pri vypracovaní projektu

Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam s navrhovaním a realizáciou rôznych štýlov záhrad Vám vypracujeme projekt, ktorý splní Vaše predstavy. Môže to byť záhrada tradičná alebo moderná, pričom každá záhrada je originálna a neopakovateľná. Počas vypracovania projektu s Vami komunikujeme a konzultujeme všetky potrebné otázky. Vzájomná komunikácia je predpokladom, že projekt záhrady bude skutočne podľa vašich predstáv. Každý náš zákazník je takto pozvaný ku vzájomnej spolupráci.

Vypracujeme projekt od najmenšej predzáhradky až po rozsiahle parky v rámci celej SR. Citlivo vyberáme rastliny s ohľadom na lokalitu a klimatické pomery. Našou výhodou a prednosťou je, že zabezpečíme zrealizovanie nielen sadovníckych prác, ale aj terénne úpravy, stavebné práce, vodné prvky, závlahy. Ponúkame tak kompletný balík služieb, avšak nemáme problém ani s parciálnymi realizáciami, kde sa zákazník rozhodne časť prác zrealizovať vo vlastnej réžii.

Prvá nezáväzná konzultácia

Návrhy a projekty záhrad - Nezáväzná konzultácia

Pri prvej, nezáväznej konzultácii v našej firme prediskutujeme Váš zámer, spresníme rozsah projektových prác, oboznámime Vás s postupom vypracovania projektu, jeho cenou a predpokladaným termínom jeho zhotovenia. Túto konzultáciu poskytujeme bezplatne a k ničomu Vás nezaväzuje.

Po predložení náčrtu s rozmermi pozemku spresníme cenu projektových prác, ktorú najviac ovplyvňuje členitosť pozemku a potreba výškopisného zamerania.

Po dohode, v rámci projektovej prípravy dohodneme konzultáciu u Vás, priamo na pozemku. Prekonzultujeme všetky Vaše požiadavky a nároky na záhradu. Podľa potreby urobíme polohopisné a výškopisné zameranie pozemku a inventarizáciu jestvujúcich drevín (ak sa na pozemku nachádzajú a chcete ich zachovať). Podľa veľkosti pozemku a rozsahu požadovaných prác určíme, či je potrebná úvodná štúdia, alebo vypracujeme realizačný projekt. Štandardné súkromné záhrady pri rodinných domoch nevyžadujú vypracovanie úvodnej štúdie. Túto si vyžadujú veľké krajinárske úpravy.

Táto konzultácia nie je nevyhnutná a spravidla je spojená s konzultáciou u Vás priamo na pozemku.

Konzultácia na pozemku a zameranie

Ako už bolo spomenuté, konzultácia na pozemku u zákazníka býva spravidla aj prvou konzultáciou, preto všetko čo sa spomína v odseku vyššie diskutujeme priamo u Vás na pozemku.

Po zaznamenaní Vášho zámeru a požiadaviek zameriame aktuálny stav.

Pre zameranie pozemku je vhodné mať k dispozícii geometrický plán, kde sú vynesené hranice pozemku, stavby, cesty, spevnené plochy a chodníky. Čím podrobnejší je geometrický plán, tým je menej práce so zameraním. Pokiaľ geometrický plán k dispozícii nie je, bude zameranie prácnejšie a časovo náročnejšie.

Pri svahovitých pozemkoch je potrebné tiež výškové zameranie.

Realizačný projekt

Projekt v základnom vyhotovení obsahuje:

A: Textová časť

 1. Zoznam rastlín s latinským a slovenským názvoslovím. Rastliny sú v zozname zoradené podľa skupín (listnaté stromy, listnaté kry, ihličnaté stromy, ihličnaté kry, trvalky a trávy), ich číslovanie zodpovedá číslovaniu v podrobnom pláne výsadby s rastrom 1 x 1 m, podľa ktorého je možné vysadiť záhradu aj svojpomocne.
 2. Zoznam rastlín s ich výškamipri dodaní a predajnou cenou.
 3. Cenová ponuka realizácie:
  • Sadovnícke úpravy záhrady (terénne úpravy, sadovnícke a krajinárske úpravy)
  • Spevnené plochy a úpravy územia
  • Automatizovaný závlahový systém
  • Bežné stavebné prác
  • Záhradné stavby
  • Vodné prvky
  • Technologické zariadenia
 4. Dôležité upozornenia (individuálne podľa potreby)

B: Výkresová časť

 1. Situácia súčasného stavu s inventarizáciou jestvujúcich rastlín (pri štandardných súkromných záhradách nie je potrebná).
 2. Celková kompozícia:Na základe Vašich predstáv a po zohľadnení polohy, orientácie a veľkosti pozemku, klimatických podmienok, vlastností pôdy a rešpektovania princípov dizajnu vytvoríme návrh budúcej záhrady. Kompozícia v pôdoryse (nadhľad 90°) Vám dáva možnosť vidieť celkové riešenie záhrady.
 3. Farebné perspektívne pohľady:
  Perspektívne 3D pohľady z rôznych miest v záhrade sú vyberané tak, aby zachytili celú záhradu a všetky zaujímavé prvky v záhrade. Pohľady na výkresoch zobrazujú výsadbu spravidla 7 až 10 rokov po výsadbe. Výsadba je už dostatočne zapojená a poskytuje verný obraz budúcej záhrady.
 4. Popis výkresu(popis všetkých plôch, prvkov, stavieb a rozvodov).
 5. Vytyčovacie výkresy spevnených plôch, vodných prvkov a stavieb.
 6. Výsadbový plán (plán výsadby):
  Plán výsadby s rastrom 1 x 1 m a s vynesenými kótami všetkých rastlín slúži na presnú výsadbu podľa navrhnutej kompozície. Je spracovaný tak podrobne, že výsadba nie je problémom ani pri svojpomocnej realizácii záhrady. Projekty väčších záhrad obsahujú detailné plány výsadby vo vhodnej mierke.
 7. Výkres skutočného vyhotovenia(v prípade zmien či doplnkov, ktoré môžu počas realizácie nastať sú tieto doplnené do projektu a zakreslené do situácie).

Cena projektových prác

Cena projektu

Cena projektových prác závisí od celkovej výmery pozemku a konfigurácie terénu. Pri svahovitom teréne a potrebe výškopisného zamerania sa cena projektu zvyšuje o 20%.

Pri riešeniach častí záhrad, ktoré je možné vyňať z celkovej kompozície okolia, kde nie je nevyhnutné brať do úvahy stavby, napojenia na chodníky a iné komunikácie, je cena projektu stanovená len z danej plochy. Príkladom môže byť projekt predzáhradky, projekt záhrady za domom a pod.

Pre predbežný výpočet ceny projektu vyplňte kontaktný formulár nižšie, alebo nás kontaktujte telefonicky > kontakty.
  Úvodná štúdia

  Úvodná štúdia pri súkromných záhradách nie je nevyhnutná. Odporúča sa, resp. vyžaduje pri väčších sadovníckych a krajinárskych úpravách a hlavne vtedy, keď na začiatku nie sú pomenované všetky požiadavky, resp. nie je úplne premyslené využitie záhrady. V štúdii je možné vypracovať viac alternatívnych návrhov.

  Štúdia obsahuje:

  • celkovú situáciu s polohopisným a výškopisným zameraním
  • situáciu inžinierskych sietí s ochrannými pásmami
  • celkové kompozičné riešenie záhrady
  • rozmiestnenie a tvary jednotlivých plôch (rastliny, trávnik, voda, komunikácie, stavby)
  • skulpturálne prvky
  • stanovenie rozsahu terénnych úprav
  • prípadné alternatívne riešenia