Návrhy a projekty záhrad

Návrh a postup pri vypracovaní projektu
Prvá konzultácia
Úvodná štúdia, obsah úvodnej štúdie
Realizačný projekt
Cena projektových prác


Chcete mať záhradu, v ktorej bude všetko čo ste si vysnívali a kde sa budete cítiť príjemne?
Na úvod skúste odpovedať na otázku: Stavali ste svoj rodinný dom bez projektu?

Ak sa chcete vyvarovať omylom, nepríjemným prekvapeniam, zbytočným a nákladným opravám, tak ani záhradu by ste nemali zakladať bez dobre premysleného plánu a kvalitne vypracovaného projektu.

Len na základe dobre spracovaného návrhu vytvoríte zo svojej záhrady oázu príjemného oddychu, miesto pre vlastné potešenie a pre obdiv Vašich hostí.

Nepoužívajte metódu "pokus - omyl" - nevypláca sa to!


Návrh a postup pri vypracovaní projektu

Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam s navrhovaním a realizáciou rôznych štýlov záhrad Vám vypracujeme projekt, ktorý splní Vaše predstavy. Môže to byť záhrada tradičná, moderná ale aj úplne originálna a neopakovateľná. Počas vypracovania projektu s Vami komunikujeme a konzultujeme všetky potrebné otázky. Vzájomná komunikácia je predpokladom, že projekt záhrady bude skutočne podľa vašich predstáv. Každý náš zákazník je takto pozvaný ku vzájomnej spolupráci.

Vypracujeme projekt od najmenšej predzáhradky až po rozsiahle parky v rámci celej SR. Citlivo vyberáme rastliny s ohľadom na lokalitu a klimatické pomery. Našou výhodou je, že sami realizujeme nielen sadovnícke práce, ale aj terénne úpravy, stavebné práce, vodné prvky, závlahy. Nedochádza tak k rôznym nedorozumeniam a výhovorkám typu: „my sme toto nerobili...“

Späť na začiatok

Prvá konzultácia

Pri prvej, nezáväznej konzultácii v našej firme prejednáme Váš zámer, upresníme rozsah projektových prác, oboznámime Vás s postupom vypracovania projektu, jeho cenou a predpokladaným termínom jeho zhotovenia. Tento krok je možné niekedy absolvovať pomocou e-pošty. Túto konzultáciu poskytujeme bezplatne a k ničomu Vás nezaväzuje.

Po predložení náčrtu s rozmermi pozemku spresníme cenu projektových prác, ktorú najviac ovplyvňuje aj členitosť pozemku a potreba výškopisného zamerania.

Po dohode, v rámci projektovej prípravy dohodneme konzultáciu u Vás, priamo na pozemku. Prekonzultujeme všetky Vaše požiadavky a nároky na záhradu. Podľa potreby urobíme polohopisné a výškopisné zameranie pozemku a inventarizáciu jestvujúcich drevín (ak sa na pozemku nachádzajú a chcete ich zachovať). Podľa veľkosti pozemku a rozsahu požadovaných prác určíme, či je potrebná úvodná štúdia, alebo vypracujeme realizačný projekt. Klasické privátne záhrady pri rodinných domoch nevyžadujú vypracovanie úvodnej štúdie. Túto si vyžadujú veľké krajinárske úpravy.

Späť na začiatok

Úvodná štúdia

Úvodná štúdia pri súkromných záhradách nie je nevyhnutná. Skôr sa odporúča, resp. vyžaduje pri väčších sadovníckych a krajinárskych úpravách a hlavne vtedy, keď na začiatku nie sú pomenované všetky požiadavky, resp. nie je úplne premyslené využitie záhrady. V štúdii je možné vypracovať viac alternatívnych návrhov.

Štúdia obsahuje:

  • celkovú situáciu s polohopisným a výškopisným zameraním,
  • situáciu inžinierskych sietí s ochrannými pásmami,
  • celkové kompozičné riešenie záhrady,
  • rozmiestnenie a tvary jednotlivých plôch (rastliny, trávnik, voda, komunikácie, stavby),
  • skulpturálne prvky,
  • stanovenie rozsahu terénnych úprav,
  • prípadné alternatívne riešenia.

Späť na začiatok

Realizačný projekt

Projekt v základnom vyhotovení obsahuje:

A: TEXTOVÁ ČASŤ:
1. Zoznam rastlín s latinským a slovenským názvoslovím. Rastliny sú v zozname zoradené podľa skupín (listnaté stromy, listnaté kry, ihličnaté stromy, ihličnaté kry, trvalky a trávy), ich číslovanie zodpovedá číslovaniu v podrobnom pláne výsadby s rastrom 1 x 1 m, podľa ktorého je možné vysadiť záhradu aj svojpomocne.
2. Zoznam rastlín s ich výškami pri dodaní a predajnou cenou.
3. Cenová ponuka realizácie:
3.1. Sadovnícke úpravy záhrady (terénne úpravy, sadovnícke a krajinárske úpravy)
3.2. Spevnené plochy a úpravy územia
3.3. Automatizovaný závlahový systém
3.4. Bežné stavebné práce
3.5. Záhradné stavby
3.6. Vodné prvky
3.7. Technologické zariadenia
4. Dôležité upozornenia (individuálne podľa potreby)

B: VÝKRESOVÁ ČASŤ:
1. Situácia súčasného stavu s inventarizáciou jestvujúcich rastlín
2. Celková kompozícia: Na základe Vašich predstáv a po zohľadnení polohy, orientácie a veľkosti pozemku, klimatických podmienok, vlastností pôdy a rešpektovania princípov dizajnu vytvoríme návrh budúcej záhrady. Kompozícia v pôdoryse (nadhľad 90°) Vám dáva možnosť vidieť celkové riešenie záhrady.

3. Farebné perspektívne pohľady:
Perspektívne 3D pohľady z rôznych miest v záhrade sú vyberané tak, aby zachytili celú záhradu a všetky zaujímavé prvky v záhrade. Pohľady na výkresoch zobrazujú výsadbu spravidla 7 až 10 rokov po výsadbe. Výsadba je už dostatočne zapojená a poskytuje verný obraz budúcej záhrady.
Podľa veľkosti záhrady projekt obsahuje minimálne 10 výkresov s rôznymi 3D pohľadmi.

4. Popis výkresu (popis všetkých plôch, prvkov, stavieb a rozvodov).
5. Vytyčovacie výkresy spevnených plôch, vodných prvkov a stavieb.
6. Plán výsadby:
Plán výsadby s rastrom 1x1 m a s vynesenými kótami všetkých rastlín slúži na presnú výsadbu podľa navrhnutej kompozície. Je spracovaný tak podrobne, že výsadba nie je problémom ani pri svojpomocnej realizácii záhrady. Projekty väčších záhrad obsahujú detailné plány výsadby v mierke 1:50.

7. Výkres skutočného vyhotovenia (v prípade zmien či doplnkov, ktoré môžu počas realizácie nastať sú tieto doplnené do projektu a zakreslené do situácie).

ĎALŠIE MOŽNOSTI
1. Nadštandardne ponúkame našim zákazníkom dodať aj viac pohľadov (napr. 1,2,...5,...10 rokov po výsadbe, v ktoromkoľvek mesiaci v roku atď) na CD.
Táto ponuka je bezplatná - v rámci základnej ceny projektu.

2. Možnosť doobjednania alternatívneho riešenia záhrady podľa Vašich predstáv. Za tento ďalší návrh účtujeme iba 15 % základnej ceny.

3. Ak budete požadovať viac kópií projektu, účtujeme iba náklady na kopírovanie (farebná A4 = 0,73 € /22,- Sk/, čiernobiela A4 = 0,07 € /2,- Sk/) a kompletáž 3,5 % základnej ceny.

Späť na začiatok

Cena projektových prác

Uvedené ceny platia pri objednávke projektu a realizácie záhrady "na kľúč"

Názov:

Cena:

Poznámka:
Prvá (nezáväzná) konzultácia bezplatná v sídle firmy
Konzultácia na pozemku bezplatná účtujeme iba dopravné podľa skutočných km
Úvodná štúdia od 300,- € podľa veľkosti pozemku
Realizačný projekt od 400,- € malé záhrady do 500 m2
Realizačný projekt od 600,- € záhrady od 1000 do 3000 m2
Realizačný projekt od 900,- € veľké záhrady a parky nad 3000 m2

Cena projektových prác závisí od celkovej výmery pozemku a konfigurácie terénu. Pri svahovitom teréne a potrebe výškopisného zamerania sa cena projektu zvyšuje o 20%. Predbežnú cenu určíme pri prvej nezáväznej konzultácii a konečnú cenu po fyzickej obhliadke a zameraní pozemku.

Späť na začiatok

Objednávka projektu


Fax: 043 / 589 44 88
mobil: +421 908 937 662,   +421 948 488 327RW ORAVA, s.r.o.
Sedliacka Dubová 181
027 55 Sedlaicka Dubováe-mail: rworava@rworava.sk
www: http://www.rworava.skSpäť na začiatok